June 28, 2017

ร่วมงานกับเรา

วิศกรโยธาอาวุโส

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจก่อสร้างหรือวิศวกรรมโครงสร้าง
 • มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างและงานโยธาไม่น้อยกว่า 7 ปีขึ้นไป
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 • สามารถทำงานได้ทั้งในกรุงเทพ , ต่างจังหวัด และต่างประเทศ
 • สมัครงาน

  วิศวกรออกแบบ

 • วุฒิปริญญาตรี – โท สาขาวิศวกรรมโยธา / วิศวกรรมโครงสร้าง / ไฟฟ้า / เครื่องกล / สุขาภิบาล
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านออกแบบ/ถอดแบบ/ประเมินราคา 0 – 5 ปี
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 • สามารถทำงานได้ทั้งในกรุงเทพ , ต่างจังหวัด และต่างประเทศ
 • สมัครงาน

  วิศวกรโยธา

 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจก่อสร้างหรือวิศวกรรมโครงสร้าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 • สามารถทำงานได้ทั้งในกรุงเทพ , ต่างจังหวัด และต่างประเทศไม่น้อยกว่า 7 ปีขึ้นไป
 • สมัครงาน

  วิศวกรไฟฟ้า

 • วุฒิปริญญาตรี – โท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 • สามารถทำงานได้ทั้งในกรุงเทพ , ต่างจังหวัด และต่างประเทศไม่น้อยกว่า 7 ปีขึ้นไป
 • สมัครงาน